Religious & Spiritual Resources
Vertical Menu

ॐ गं गणपतये नम:

ॐ श्री गणेशाय नम: | ॐ गं गणपतये नम:

ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम्ं।
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥

वक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ:।
निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा ॥

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *